@Dmitry.Maslennikov
CaretDev
IRIS Developer Advocate
@Evgeny.Shvarov
InterSystems Corporation
Community Manager
@Eduard.Lebedyuk7124
InterSystems
Ex. Sales Engineer
@Luca.Ravazzolo
InterSystems Corporation
Product Manager
@Murray.Oldfield
InterSystems
Technology Architect
@Timothy.Leavitt
InterSystems Corporation
Development Manager