@Evgeny.Shvarov
InterSystems Corporation
Senior Startups and Community Programs Manager
@Dmitry.Maslennikov
CaretDev
IRIS Developer Advocate