@Evgeny.Shvarov
InterSystems Corporation
Senior Startups and Community Programs Manager
@Vadim.Aniskin
InterSystems
Manager of Ideas Portal