Ensemble message throughput benchmark

Primary tabs