@Evgeny.Shvarov
InterSystems Corporation
Senior Startups and Community Programs Manager
@Vadim.Fedorov
InterSystems Corporation
Regional Sales Manager