@Anastasia.Dyubaylo
InterSystems
Lead of Developer Community
@Evgeny.Shvarov
InterSystems Corporation
Senior Startups and Community Programs Manager