@Anastasia.Dyubaylo
InterSystems
Dev Community Lead
@Evgeny.Shvarov
InterSystems Corporation
Senior Startups and Community Programs Manager