@Anastasia.Dyubaylo
InterSystems
Community Manager
@Olga.Zavrazhnova2637
InterSystems
Customer Advocacy Manager